Tedd zsebre az autód!

Valentin-napi nyereményjáték szabályzat

1. SZERVEZŐ

European Car Data House Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., cégjegyzékszám: 01-10-049388, adószám: 25997826-2-43, képviseli: Gyuris Gergely vezérigazgató, a továbbiakban: Szervező)

nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg 2022. 02.07. 12:00 és 2022.02.11. 09:00 között a https://www.facebook.com/webcarhu elnevezésű Facebook oldalon (továbbiakban: Facebook oldal).

A Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetőleg a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban azon személy vehet részt, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel, és nem esik a jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos):

Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy, aki a magyarországi hatóságok által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, és 18. életévét betöltötte, valamint a Játék időtartama alatt rendelkezik aktív Facebook regisztrációval és saját nevére regisztrált Facebook fiókkal;

aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt a Játékhoz kapcsolódó feladatot teljesíti (továbbiakban: "Regisztráció").

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

2.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot. és a Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatót. A Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetők el:

https://www.ecdh.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A játék 2022. 02.07. 12:00 és 2022.02.11. 09:00 között tart.

3.2. A 2022. 02.07. 12:00 óra előtt, illetve 2022.02.11. 09:00 perce után beérkezett Regisztrációkat a Szervező nem fogadja el érvényesnek, a Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett Regisztráció érvénytelen. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező Regisztráció vesz részt.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

4.1. A Játék felülete a https://www.facebook.com/webcarhu Facebook oldal illetve a www.ecdh.hu weboldala. 

4.2. A Játékra jelentkezni kizárólag a www.ecdh.hu - Webcar regisztrációs oldalon történő Regisztrálással és egy tetszőleges esemény felvitelével lehetséges.

4.3. A Játékosok feladata, hogy a 2022. 02.07. 12:00 és 2022.02.11. 09:00 között kitett posztban megadott feladatot maradéktalanul teljesítsék (Webcar Regisztráció és egy tetszőleges esemény felvitele) a Játék időtartama alatt. A Játékosok a feladat megoldásával jogosultságot szerezhetnek, hogy megnyerjék az ajándékok egyikét. A Játék lezárását követően a nyertesek kisorsolása zsűri segítségével történik.

4.4. A Játékosok a nyereményjátékban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hányszor Regisztrálnak az oldalra. 

4.5. Azok a Regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.6. A Játék során az összes Regisztráló Játékos között összesen 3 (három) darab ajándék kerül kisorsolásra.

5. A JÁTÉK NYEREMÉNYEI

5.1. A Nyertesek a Játék nyereményeként a Szervező által felajánlott alábbi ajándékokat kapják: választhatsz Valentin-napi ajándékcsomag és Valentin-napi virágcsokor közül, maximum 30 ezer forint értékben, melyet a Meglepetésem.hu szállíttat ki február 14-én az általad megadott címre.

5.2. A nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. A nyeremény másra át nem ruházható. Sem a nyertes Játékos, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

5.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb díjat.

5.4. A nyeremények esetében a nyeremény tartalmának megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy érdekkörén kívül bekövetkező esemény miatt a korábban megnevezett nyeremény helyett az eredetinél magasabb vagy azzal azonos értékű nyereményt ajánljon fel.

5.5. Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú Regisztráció, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereménynél kevesebbet adjon át.

5.6. A nyertes Játékost a nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem terheli.

6. A NYERTESEK MEGÁLLAPÍTÁSA ZSŰRIZÉSSEL

6.1. A Játék során az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék időtartama alatt érvényes módon regisztrál.

6.2. A jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Szervező 1 (egy) nyertest és 3 (három) tartaléknyertest sorsol ki, akik szabálytalan Regisztációt, vagy a nyertes elérhetetlensége esetén a sorsolás sorrendjében lépnek a kieső Nyertes helyére.

6.3. A sorsolás időpontja: 2022.02.11. - 10:00

6.4. A sorsolás helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

6.5. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás előre meghatározott zsűri segítségével történik.

6.6. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek, vagy a nyertes kizárásra kerül a Játékból, a Szervező a tartaléknyertes sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a Játék nyertesének.

6.7. A Játékos elfogadja, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

6.8. A Szervező a sorsolást követő 3 napon belül értesíti a Nyerteseket.

6.9. A részvételhez szükséges feltételek teljesülésének ellenőrzése és a végeredmény megállapítása a Játék lezárulását követően történik.

7. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK MEGKÜLDÉSE

7.1. A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 3 (három) napon belül Szervező a Facebook oldalán a Játék lezárultával külön posztban teszi közzé a nyertesek vagy tartaléknyertesek nevét, és privát üzenetben/emailben tájékoztatja őket, melyhez a Játékban résztvevők a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

7.2. Ha a nyertesek a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesülnek a nyertesség tényéről (nem kapnak automatikus értesítést róla), azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7.3. A nyertesnek az értesítést követően 3 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az info@ecdh.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a nyertes nevét, e-mail címét és a nyeremény kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelőség.

7.4. Amennyiben a Szervező megkeresésére a nyertes 3 (három) naptári napon belül nem reagál, azaz nem adja meg a kért adatokat a visszaigazoló e-mailben, a nyertes helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyerteseket legkésőbb a nyertesek értesítését követő 5 napon belül értesítjük Facebook/email üzenetben. A tartaléknyertesnek az értesítést követően 5 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az info@ecdh.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a tartaléknyertes nevét, e-mail címét és a nyeremény kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a tartaléknyertes át tudja venni a nyereményét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a tartaléknyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelőség.

7.5. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél reklamációra nem jogosult.

7.6. A nyertes a nyereményre nem jogosult, amennyiben: a Nyertes nem elérhető, továbbá, ha a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta, vagy kiderül, hogy a jelen Játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy a postázási cím megadását megtagadja.

7.7. Ha felmerül postázási költségek, azt a Szervező viseli és fizeti meg.

8. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL VISSZAVONÁSA A JÁTÉKOS ÁLTAL

8.1. A Játékos a Játék időtartama alatt bármikor visszavonhatja jelentkezését a regisztráció törlésével vagy a Szervezőnek küldött e-mailben. A visszavonásról rendelkező e-mailt az alábbi email címre kell megküldenie:info@ecdh.hu. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

9. A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI

9.1. A Játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.

9.2. A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható a Szervező egyoldalú döntése alapján.

9.3. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon történő részvétel érdekében társult személyek, továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, Regisztrációval vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, illetve Játékosoknak okoztak.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan regisztráció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjon, vagy a Játékos Regisztrációját törölje.

9.5. Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a Szervező Facebook oldalának üzenő falán elhelyezett posztjaira az alábbiak igazak:

(i)politikai színezetű,

(ii)rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,

(iii)bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,

(iv)pornográf elemeket tartalmaz,

(v)indokolatlanul trágár,

(vi)szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,

(vii)sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,

(vii)amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,

9.6. A Játékból történő kizárás a Szervező Facebook oldaláról történő kitiltást vonhatja maga után.

10. KOMMUNIKÁCIÓ A SZERVEZŐ FACEBOOK OLDALÁNAK ÜZENŐFALÁN

10.1. A Játékosok a Játékon való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit az üzenő falon. A Játékra, a Szervezőre vonatkozó negatív kommunikációt az üzenő falon nem kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az üzenő falról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét első alkalommal Facebook-üzenetben is értesítjük. A Játékkal vagy a játékszervezéssel kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat az Adminnak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben.

11. A NYEREMÉNYEK ADÓZÁSA

11.1. A nyeremény utáni adó és járulék terheket a Szervező viseli, és fizeti meg a nyertes és/vagy tartaléknyertes által megadásra kerülő személyes adatok alapján.

11.2.  A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest/tartaléknyertest terhelik.

  1. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

12.1. A Játék során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, melyet a Játékosnak és a kifejezetten el kell fogadnia, ha részt kíván venni a Játékban. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.ecdh.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato

12.2. A Játékos a Játékban való részvétel során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Játékos más nevében, más személy adataival vesz részt a játékban. A Játékos által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Játékos az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén köteles Szervezőt haladéktalanul értesíteni.

12.3. A Játékosnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

12.4. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a személyes adatokat nem adja ki harmadik személynek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékban való részvétellel, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint a Szervező továbbíthassa az adatfeldolgozóinak.

13. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS, VIS MAIOR

13.1. A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis majornak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó Facebook oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

13.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

13.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

13.4. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyertesek/tartaléknyertesek által megadott kézbesítési címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

13.5. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során vagy azt követően a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a nyeremény átadása alól.

13.6. A Regisztráció során felmerülő problémákból a Szervező a Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az info@ecdh.hu e-mail címre történő elektronikus üzenetre történő válaszlevél formájában ad.

13.7. A Szervező nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis major vagy más, a Szervező hatáskörén kívüli ok.

13.8. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően keletkeznek. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosító forgalmazót terheli felelősség.

14. EGYÉB

14.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

14.2. A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

14.3. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

14.4. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonhatja, különösen vis major esetén (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járvány vagy hasonló esemény). Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Játék felfüggesztése vagy megszakítása esetében a Szervező köteles ezt a Játék Facebook oldalán közzétenni. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

14.5. A Szervező a Játék lezárása után – a jogszabály alapján gyakorolható szavatossági igény kivételével – 60 (hatvan) napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

2022.02.07.

European Car Data House Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

Mellékletek:

  1. Adatkezelési Tájékoztató a nyereményjáték során gyűjtött személyes adatok kezeléséről

https://www.ecdh.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato