Tedd zsebre az autód!

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat

Jelen szabályzat („Szabályzat”) célja, hogy a Carnotie szolgáltatás üzemeltetőjének, az European Car Data House Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14),(„Társaság”) panaszkezelési rendjét szabályozza és rendezze.

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság minden alkalmazottjára, munkavállalkozójára és alkalmazottjára, akik kötelesek betartani. A Panaszkezelési szabályzat érintettjei a Társaság által megkérdezett vagy személyesen meghallgatott magánszemélyek, akik a Panaszkezelési Szabályzat szerint jogosultak eljárni (más jogi út lehetőségét nem érintve)

I. A panasz bejelentésének módjai

A Társaság elektronikus ügyfélszolgálatot üzemeltet.

2. Panaszbejelentés írásban

Bármilyen panaszt írásban az info@ecdh.hu e-mail címen lehet megtenni, vagy az erre kialakított kapcsolat felvételi űrlapon.

II. Általános rendelkezések

1. A panasz formai követelményei

A panasz kivizsgálása és a válaszlevél elküldésének lehetősége érdekében a panaszlevélben

a panasztevő az alábbi adatait köteles feltüntetni:

  • név,
  • lakcím, vagy a kapcsolattartási elektronikus cím / telefonszám
  • a panasz rövid leírása
  • a (vélt) felelős neve, amennyiben ismert

A panaszos írásbeli meghatalmazás eredeti példányának benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Magánszemély meghatalmazott útján is megtehető a panasz, nem kötelező ügyvéd vagy érdekérvényesítő szerv igénybevétele.

Ismételt panasz esetén nem szükséges új meghatalmazás csatolása.
Szóbeli panasz meghatalmazott útján nem tehető.

2. A panaszok kivizsgálásának rendje

1. A panaszok kivizsgálásának díjmentessége

A Panasz kivizsgálása és a válaszadás díjmentes. Társaság mérlegeli az ésszerű költségek megtérítését (például futár útján küldött panaszt a Társaság nem térít meg).

2. Az ügyfelek által írásban bejelentett panaszok kivizsgálása

A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését Követő harminc naptári napon belül írásban megküldi a panaszos által jelzett címre, vagy meghatalmazottjának.

A panasz elutasítása esetén a jogorvoslati tájékoztatást a válaszlevél tartalmazza.

Adatvédelmi ügyekben a panasz elutasítását követően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni.

Jelen szabályzatra az Adatkezelési Tájékoztató is vonatkozik, az abban foglaltak a jelen Szabályzatra is irányadók azzal, hogy az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása és az erről szóló tájékoztatás.

Az adatkezelési szabályzat elérési helye: https://www.ecdh.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato