Tedd zsebre az autód!

Céges autókezelés nyereményjáték

NYERJ PÁROS AMTS BELÉPŐT NYEREMÉNYJÁTÉK - SZABÁLYZAT

 1. SZERVEZŐ

European Car Data House Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., cégjegyzékszám: 01-10-049388, adószám: 25997826-2-43, képviseli: Gyuris Gergely vezérigazgató, a továbbiakban: Szervező)

 

nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg 2022.05.05. 13:00 óra és 2022.05.13. 09:00 óra között a Google Forms (bit.ly/kisflotta_kerdoiv) segítségével (továbbiakban: Kérdőív).

 

A Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetőleg a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban azon személy vehet részt, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel, és nem esik a jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos):

 

Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy, aki a magyarországi hatóságok által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, és 18. életévét betöltötte, valamint a Játék időtartama alatt rendelkezik aktív email regisztrációval és saját nevére regisztrált email fiókkal;

 

aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt a Játékhoz kapcsolódó feladatot teljesíti (továbbiakban: "Regisztráció").

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

2.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot. és a Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatót. A Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetők el:

 

https://ecdh.hu/hu/kerdoiv-nyeremenyjatek-adatkezelesi-szabalyzat

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A játék IDŐPONT között tart.

 

3.2. A 2022.05.13. 09:00 perce után beérkezett Regisztrációkat a Szervező nem fogadja el érvényesnek, a Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett Regisztráció érvénytelen. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező Regisztráció vesz részt.

 

 1. A JÁTÉK LEÍRÁSA

4.1. A Játék felülete a https://bit.ly/kisflotta_kerdoiv Kérdőív.

 

4.2. A Játékra jelentkezni a Kérdőív kitöltésével és a saját email cím megadásával lehetséges.

 

4.3. A Játékosok feladata, hogy a 2022.05.05. 13:00 óra és 2022.05.13. 09:00 között kiküldött levélben megadott linken a Kérdőívet kitöltse és kapcsolattartási célból email címét megadja. A Játékosok a feladat megoldásával jogosultságot szerezhetnek, hogy megnyerjék a páros AMTS belépőt.

 

A Játék lezárását követően a nyerteseket sorsolással választjuk ki, excel program segítségével.

 

4.4. Azok a Regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

4.5. A Játék során az összes Regisztráló Játékos között egy darab páros belépőt sorsolunk.

 

 1. A JÁTÉK NYEREMÉNYEI

5.1. A Nyertesek a Játék nyereményeként a Szervező által felajánlott alábbi ajándékot kapják: páros AMTS belépőt sorsolunk ki.

 

5.2. A nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. A nyeremény másra át nem ruházható. Sem a nyertes Játékos, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

 

5.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb díjat.

 

5.4. A nyeremények esetében a nyeremény tartalmának megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy érdekkörén kívül bekövetkező esemény miatt a korábban megnevezett nyeremény helyett az eredetinél magasabb vagy azzal azonos értékű nyereményt ajánljon fel.

 

5.5. Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú Regisztráció, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereménynél kevesebbet adjon át.

 

5.6. A nyertes Játékost a nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem terheli.

 

 1. A NYERTESEK MEGÁLLAPÍTÁSA

6.1. A Játék során az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék időtartama alatt érvényes módon regisztrál.

 

6.2. A jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Szervező 1 darab nyertest és 3 db tartaléknyertest, akik szabálytalan Regisztációt, vagy a nyertes elérhetetlensége esetén a sorsolás sorrendjében lépnek a kieső Nyertes helyére.

 

6.3. A sorsolás időpontja: 2022.05.13. - 10:00

 

6.4. A sorsolás helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

 

6.5. A sorsolás nem nyilvános, amely véletlenszerű kiválasztáson alapul.

 

6.6. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek, vagy a nyertes kizárásra kerül a Játékból, a Szervező a tartaléknyertes sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a Játék nyertesének.

 

6.7. A Játékos elfogadja, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

 

6.8. A Szervező a sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti a Nyerteseket.

 

6.9. A részvételhez szükséges feltételek teljesülésének ellenőrzése és a végeredmény megállapítása a Játék lezárulását követően történik.

 

 1. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK MEGKÜLDÉSE

7.1. A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 3 (három) napon belül Szervező emailben tájékoztatja őket, melyhez a Játékban résztvevők a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

 

7.2. Ha a nyertesek az emailjük egyéni beállításaiból adódóan nem értesülnek a nyertesség tényéről (nem kapnak automatikus értesítést róla), azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7.3. A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az [email protected] e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a nyertes nevét, e-mail címét és a nyeremény átvételéhez jegyeket igénybe vevők nevét, hogy a nyertes át tudja venni a nyereményét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelőség.

 

7.4. Amennyiben a Szervező megkeresésére a nyertes 10 (tíz) naptári napon belül nem reagál, azaz nem adja meg a kért adatokat a visszaigazoló e-mailben, a nyertes helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyerteseket legkésőbb a nyertesek értesítését követő 12 napon belül értesítjük email üzenetben. A tartaléknyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az [email protected] e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a tartaléknyertes nevét, e-mail címét és a nyeremény átvételéhez a jegyeket igénybe vevők nevét, hogy a tartaléknyertes át tudja venni a nyereményét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a tartaléknyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelőség.

 

7.5. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél reklamációra nem jogosult.

 

7.6. A nyertes a nyereményre nem jogosult, amennyiben: a Nyertes nem elérhető, továbbá, ha a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta, vagy kiderül, hogy a jelen Játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy a postázási cím megadását megtagadja.

 

7.7. Ha felmerül postázási költségek, azt a Szervező viseli és fizeti meg.

 

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL VISSZAVONÁSA A JÁTÉKOS ÁLTAL

8.1. A Játékos a Játék időtartama alatt bármikor visszavonhatja jelentkezését a regisztráció törlésével vagy a Szervezőnek küldött e-mailben. A visszavonásról rendelkező e-mailt az alábbi email címre kell megküldenie: [email protected] Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

 

 1. A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI

9.1. A Játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.

 

9.2. A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható a Szervező egyoldalú döntése alapján.

 

9.3. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon történő részvétel érdekében társult személyek, továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, Regisztrációval vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, illetve Játékosoknak okoztak.

 

9.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan regisztráció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjon, vagy a Játékos Regisztrációját törölje.

 

9.5. A Játékból történő kizárás a Szervező Facebook oldaláról történő kitiltást vonhatja maga után.

 

 1. A NYEREMÉNYEK ADÓZÁSA

10.1. A nyeremény utáni adó és járulék terheket a Szervező viseli, és fizeti meg a nyertes és/vagy tartaléknyertes által megadásra kerülő személyes adatok alapján.

 

10.2.  A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest/tartaléknyertest terhelik.

 

 1. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 

11.1. A Játék során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, melyet a Játékosnak és a kifejezetten el kell fogadnia, ha részt kíván venni a Játékban. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://ecdh.hu/hu/kerdoiv-nyeremenyjatek-adatkezelesi-szabalyzat

 

11.2. A Játékos a Játékban való részvétel során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Játékos más nevében, más személy adataival vesz részt a játékban. A Játékos által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Játékos az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén köteles Szervezőt haladéktalanul értesíteni.

 

11.3. A Játékosnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

 

11.4. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a személyes adatokat nem adja ki harmadik személynek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékban való részvétellel, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint a Szervező továbbíthassa az adatfeldolgozóinak.

 

 1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS, VIS MAIOR

12.1. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó Kérdőív technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

12.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

12.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

12.4. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyertesek/tartaléknyertesek által megadott kézbesítési címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

12.5. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során vagy azt követően a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a nyeremény átadása alól.

 

12.6. A Regisztráció során felmerülő problémákból a Szervező a Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az [email protected] e-mail címre történő elektronikus üzenetre történő válaszlevél formájában ad.

 

12.7. A Szervező nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis major vagy más, a Szervező hatáskörén kívüli ok.

 

12.8. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően keletkeznek. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosító forgalmazót terheli felelősség.

 

 1. EGYÉB

13.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

 

13.2. A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

 

13.3. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

 

13.4. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonhatja, különösen vis major esetén (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járvány vagy hasonló esemény). Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Játék felfüggesztése vagy megszakítása esetében a Szervező köteles ezt a Játék Kérdőívén közzétenni. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

 

13.5. A Szervező a Játék lezárása után – a jogszabály alapján gyakorolható szavatossági igény kivételével – 60 (hatvan) napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

2022.04.25.

 

European Car Data House Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Szervező

 

Mellékletek:

 

 1. Adatkezelési Tájékoztató a nyereményjáték során gyűjtött személyes adatok kezeléséről